www.bip.gov.pl

Izba Notarialna w Białymstoku

ul. Warszawska 72/13
15-078

Białystok

tel.:
85 732-20-50

KRAJOWA RADA NOTARIALNA

Notariusze tworzą samorząd notarialny, który obejmuje izby notarialne i Krajową Radę Notarialną. Krajowa Rada Notarialna jest reprezentantem notariatu. Pełni ona ważną rolę, zarówno wewnątrz środowiska notarialnego oraz szerzej - prawniczego, jak również w kontaktach zewnętrznych. Jest również ciałem opiniotwórczym, inspirującym i wspierającym konkretne działania legislacyjne. W celu zaopiniowania projektów ustaw oraz innych aktów i rozwiązań prawnych do Krajowej Rady Notarialnej zwracają się komisje sejmowe i senackie, a także Ministerstwo Sprawiedliwości. KRN jest też organem opiniującym i doradczym dla Ministra Sprawiedliwości w sprawach dotyczących notariatu. Raz w roku Krajowa Rada Notarialna składa Ministrowi Sprawiedliwości ocenę stanu notariatu.

KRN zabiera również głos w ważnych debatach publicznych dotyczących kwestii prawnych oraz aktywnie działa za granicą. Reprezentuje notariat polski w Międzynarodowej Unii Notariatu, a także w Radzie Konferencji Notariatów Unii Europejskiej (notariat polski jest członkiem obu tych organizacji międzynarodowych).

Krajowa Rada Notarialna dba też o wysoki poziom i aktualność wiedzy prawnej polskich notariuszy. Współdziała w tym zakresie z radami izb notarialnych. Wypowiada się również w sprawach zasad etyki zawodowej notariuszy oraz programu aplikacji notarialnej.

Krajowa Rada Notarialna działa na podstawie zapisów ustawy Prawo o notariacie i posiada osobowość prawną. W skład Rady wchodzą przedstawiciele jedenastu izb notarialnych, które mają swoje siedziby w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu.

Do zakresu jej działania należy w szczególności:

 • uchwalanie regulaminu wewnętrznego urzędowania kancelarii
 • przedstawianie opinii i propozycji w sprawach taksy notarialnej oraz zmian przepisów dotyczących funkcjonowania notariatu
 • współpraca z notariatami innych państw
 • wyrażanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Ministra Sprawiedliwości lub inne organy samorządu notarialnego
 • wybór rzecznika dyscyplinarnego spośród członków Rady
 • uchwalanie regulaminu swego urzędowania
 • wypowiadanie się w sprawie zasad etyki zawodowej notariuszy
 • ustalanie wysokości składek miesięcznych notariuszy na potrzeby samorządu notarialnego oraz zasad ich wydatkowania
 • uchwalanie zasad zwalniania aplikantów od ponoszenia w całości lub w części opłaty rocznej, a także odraczania jej płatności lub rozkładania jej na raty
 • ustalanie programu aplikacji notarialnej oraz nadzór nad szkoleniem aplikantów
 • ustalanie zasad i trybu zwoływania kongresu notariuszy

Szczegółowe informacje na temat działalności Krajowej Rady Notarialnej dostępne są na stronie internetowej www.krn.org.pl.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.06 s.